என் உணர்வுகளை விமர்சியுங்கள்.. ஆனால்....??

சுயநலக்காரன்.


எது என்ன
நிரந்தர ஜனனமா..??
இல்லவே இல்லை

மனிதன் சுயநலக்காரன்..!!
வெட்டதானே வளக்கிறான்..

புல்லங்குழல் இணையம் 

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்..

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...